અગત્યના અરજી પત્રકો

      RC રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
      EC રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
      ગુમાસ્તાધારાનું લાઇસન્સ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
      ગુમાસ્તાધારાનું લાઇસન્સ રિન્યુ કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
      સંસ્થા નોધણીમાં ફેરફાર કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
      મરણ અંગેનો દાખલો મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
      જન્મ અંગેનો દાખલો મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
      જન્મ-પ્રમાણ પત્રક માં સુધારો કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી, આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી. All rights reserved @ KHEDA Nagarpalika                                                                           Total Visitor : 7535
 સંપર્ક:- ખેડા નગરપાલિકા, ખેડા
 (O).02694-222074 E-Mail : np_kheda@yahoo.co.in                                                                                                          Remote Support