ખેડા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરશ્રીની યાદીઅ.નં. નામ ક્યાથી ક્યાં સુધી હોદ્દો
01 શ્રી કે.કે. દવે 14/04/1994 09/10/1995 ચીફઓફિસર
02 શ્રી એસ.ઝેડ. ભોજાણી 10/10/1995 14/06/1996 ચીફઓફિસર
03 શ્રી એસ.પી. પંડ્યા 15/06/1996 19/05/1997 ચીફઓફિસર
04 શ્રી કે.કે. દવે 20/05/1997 15/01/2004 ચીફઓફિસર
05 કુ. મીતા એમ. જોશી 16/01/2004 10/08/2005 ચીફઓફિસર
06 શ્રી સી. વી. સોલંકી 11/08/2005 12/09/2005 ચીફઓફિસર
07 શ્રી એલ.આર. સુંદરસાથ 13/09/2005 21/02/2006 ચીફઓફિસર
08 શ્રી ટી. એન. શાસ્ત્રી 22/02/2006 07/06/2006 ચીફઓફિસર
09 શ્રી એમ.એલ. દોશી 08/06/2006 25/06/2008 ચીફઓફિસર
10 શ્રી કિરીટ એચ. પટેલ 25/06/2008 10/01/2010 ચીફઓફિસર
11 શ્રી ડી.એસ. પટણી 11/01/2010 18/01/2010 ઇનચાર્જ ચીફઓફિસર
12 સુ શ્રી મેધા આર. તેવાર 19/01/2010 12/05/2011 ચીફઓફિસર
13 શ્રી કે.ટી. ઠાકુર 13/05/2011 18/06/2011 ઇનચાર્જ ચીફઓફિસર
14 શ્રી કે.એન.લાડ 19/06/2011 03/08/2013 ચીફઓફિસર
15 શ્રી પ્રણવ શાહ 04/08/2013 27/10/2014 ઇનચાર્જ ચીફઓફિસર
16 શ્રી એચ.પી.વાલેરા 28/10/2014 05/01/2015 ચીફઓફિસર
17 શ્રી એચ.કે. પટેલ 06/01/2015 01/03/2015 ચીફઓફિસર
18 શ્રી એન.એસ. ગઢવી 02/03/2015 13/03/2015 ચીફઓફિસર
19 શ્રી એચ.કે. પટેલ 14/03/2015 22/05/2015 ચીફઓફિસર
20 શ્રી દશરથસિહ ગોહિલ 13/05/2015 22/09/2015 ચીફઓફિસર
21 શ્રી વી.આર.ખરાડી 23/09/2015 30/09/2015 ઇનચાર્જ ચીફઓફિસર
22 સુ.શ્રી એચ.આર.પ્રજાપતિ 01/10/2015 06/11/2015 ઇનચાર્જ ચીફઓફિસર
23 શ્રી વી.આર.ખરાડી 07/11/2015 11/01/2016 ઇનચાર્જ ચીફઓફિસર
24 કુ.શ્રી. બીજલ એમ.સોલંકી 12/01/2016 ચીફઓફિસર
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી, આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી. All rights reserved @ KHEDA Nagarpalika                                                                           Total Visitor : 7530
 સંપર્ક:- ખેડા નગરપાલિકા, ખેડા
 (O).02694-222074 E-Mail : np_kheda@yahoo.co.in                                                                                                          Remote Support