ખેડા નગરપાલિકા દ્વારા લેવામાં આવનારી પરીક્ષામાં ઉમેદવારે ગમે તેટલી અરજી કરેલ હોય પરંતુ

ઉમેદવારે ત્રણ માથી કોઈપણ એક જ વિભાગમાં પરીક્ષા અપાવની રહેશે અને

તે વિભાગના ગુણ જ પરિણામમાં ધ્યાને રાખવામા આવશે.

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી, આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી. All rights reserved @ KHEDA Nagarpalika                                                                           Total Visitor : 7531
 સંપર્ક:- ખેડા નગરપાલિકા, ખેડા
 (O).02694-222074 E-Mail : np_kheda@yahoo.co.in                                                                                                          Remote Support