ખેડા નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ના ફોન નંબર ની માહિતી


  કર્મચારી નું નામ હોદ્દો કાર્યશ્રેત્રમાં આવતા કામની વિગત મોબાઇલ
શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ પી. કા.પટેલ સિનિયર ક્લાર્ક તમામ ટેન્ડરિંગની કામગીરી, જન્મ-મરણ, લગ્ન નોંધણી, ચુટણી અંગેની કામગીરી, સિનિયર ક્લાર્ક, ટેક્ષ વસુલાત, કોર્ટ કેસ -
શ્રી કિરણભાઈ સી. માલી એકઉન્ટન્ટ એકઉન્ટન્ટ ની કામગીરી -
શ્રી નીરવ આર. કા.પટેલ ક્લાર્ક કમ કેશિયર મદદનીશ એકાઉન્ટન્ટ -
શ્રી પ્રકાશ એ. શર્મા કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર કમ ક્લાર્ક વોટરવર્કસની કામગીરી,ઓફિસની તમામ કોમ્પ્યુટરની કામગીરી, સ્ટ્રીટલાઇટ ની કામગીરી, ટેક્ષ વસુલાત -
શ્રી મનીષકુમાર સી. શાહ વ્યવસાય વેરા ક્લાર્ક / શોપ ઇન્સ્પેક્ટર કમ ક્લાર્ક ગુમાસ્તાધારાની કામગીરી, વ્યવસાયવેરા ની કામગીરી, ટેક્ષ આકારણી વસુલાતની કામગીરી, જમીનભાડાની કામગીરી, દુકાનભાડુ, તમામ વસુલાત, બધી કમીટી પ્રોસીડીંગ લખવા -
શ્રી મહેન્દ્રસિહ એ.પરમાર અન્ય વિકાશલક્ષી સામુહિક સંગઠન પ્રવુતી કોમ્યુનિટિ ઓર્ગેનાઇઝર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેંટની કામગીરી, સ્ટેશનરી કામગીરી, ફાયરની કામગીરી, ટેક્ષ વસુલાતની કામગીરી -
શ્રી અલ્પેશકુમાર વી. મકવાણા વેરા શાખા ક્લાર્ક જાહેર માહિતી અધિકાર અન્વયેની કામગીરી, તમામ ટેક્ષ અંગેની કામગીરી -
શ્રી મનોજભાઇ બી. ચાવડા સિવિલ એન્જિનીયર મ્યુની. એન્જિનીયર, ટાઉન પ્લાનિંગ -
આશાબેન પરમાર સિવિલ એન્જિનીયર મ્યુની. એન્જિનીયર, ટાઉન પ્લાનિંગ -
પ્રિયેશભાઈ જી. રાણા ક્લાર્ક પ્લાસ્ટિક બાયલોઝ અમલીકરણની તમામ કામગીરી અને રિપોર્ટીંગ ટેક્ષ વસુલાત, મકાનભાડુ, જમીનભાડા ની તથા રજીસ્ટર નિભાવવાની કામગીરી -
પ્રશાંતભાઈ આર. પટેલ ક્લાર્ક સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત તમામ કામગીરી અને રિપોર્ટિંગ, ટેક્ષ વસુલાત, મદદનિશ વોટર વર્કસ ક્લાર્ક -
શ્રી રાજેશભાઈ પી. ઉપાધ્યાય નાયક નાયક -
શ્રી જગદીશભાઈ એલ. રાઠોડ ડ્રાઈવર ડ્રાઈવર -
શ્રી ઐયુબ એ. પઠાણ ડ્રાઈવર ડ્રાઈવર -
શ્રી દશરથભાઈ કે. ભોઇ પટાવાળા પટાવાળા -
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ કે. મેઘા ક્લીનર ક્લીનર -
શ્રી પ્રકાશબા બી જાડેજા ઇ.ચા.સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર તરીકે ની કામગીરી -
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી, આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી. All rights reserved @ KHEDA Nagarpalika                                                                           Total Visitor : 7531
 સંપર્ક:- ખેડા નગરપાલિકા, ખેડા
 (O).02694-222074 E-Mail : np_kheda@yahoo.co.in                                                                                                          Remote Support